Leveringsvoorwaarden

 

 

                   De Van der Hucht  HR – Intermanagement-leveringsvoorwaarden zijn op

                        aanvraag beschikbaar en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

1.   Algemeen

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werk-

zaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering en interimmanagement

tussen Van der Hucht  HR – Interimmanagement en opdrachtgevers,

respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

                       2.   Grondslag offertes

 

                        Offertes van Van der Hucht  HR – Interimmanagement zijn gebaseerd op de

                        informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er-

                       voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de op-

                        zet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Van der Hucht  HR – Interim-

                       management zal de door hem te verrichten advies- en interimmanagement-

                       diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed

                       vakmanschap uitvoeren.

 

3.      Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

door de opdrachtgever

 

                        Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens schema te

                        laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens

                        die het bureau nodig heeft.

 

                        Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het

                        bureau kosteloos een eigen werk/vergaderruimte met telefoonaansluiting en

                        desgewenst een netwerkaansluiting.

 

                        4.   Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 

                        Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de

                       opdrachtgever of door Van der Hucht  HR – Interimmanagement geschiedt

uitsluitend in onderling overleg.

 

5.      Tarieven en kosten van de opdracht

 

Met betrekking tot het tarief en de daarop gebaseerde kostenraming staat in de

offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren,

reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze

kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 

6.      Betalingsvoorwaarden

 

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, die niet in de tarieven

zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie

in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na

declaratiedatum.

 

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder

dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Van

                        der Hucht  HR – Interimmanagement met een beroep op de onzekerheids-

                        exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

 

                        Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het

                        nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke

kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechte-

lijke als de buitengerechtelijke.

 

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle op-

drachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen

zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

7.      Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden

beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of

omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te

breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of

opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever,

zal Van der Hucht  HR – Interimmanage-ment de noodzakelijke aanpassingen

aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n

aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de

opdrachtgever worden bevestigd.

 

8.      Duur en afsluiting van de opdracht

 

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de

kwaliteit van de informatie die Van der Hucht  HR – Interimmanagement ver-krijgt

en de medewerking die wordt verleend. Het bureau kan dan ook niet van tevoren

exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de op-dracht zal zijn.

 

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de

opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening

daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever

niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de

declaratie van Van der Hucht  HR – Interimmanagement, dan zal daaraan

medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

 

9.   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 

Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van

mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de

                        bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit

                        dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

 

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft

Van der Hucht  HR – Interimmanagement, vanwege het ontstane en aannemelijk

te maken bezettingsverlies, recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde

maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

                   Van der Hucht  HR – Interimmanagement mag van zijn bevoegdheid tot

voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en

omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn aan te rekenen,

voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau

behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe

verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud

de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking

worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich brengt zullen deze

in rekening worden gebracht.

 

10.  Intellectueel eigendom

 

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook de software, die zijn gebruikt

voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of resultaat zijn opgenomen,

zijn en blijven het eigendom van Van der Hucht  HR – Interimmanagement.

 

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van

Van der Hucht  HR – Interimmanagement.

 

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor

gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de

opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande

van overeenkomstige toepassing.

 

11.    Vertrouwelijkheid

 

Van der Hucht  HR – Interimmanagement is verplicht tot geheimhouding van

alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal

in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter

bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal

zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de

aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter

beschikking stellen.

 

12.    Aansprakelijkheid

 

Van der Hucht  HR – Interimmangement is aansprakelijk voor de tekortkomingen

in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn

van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid,

deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het

kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid

voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot

het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in

het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere

doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor

bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over

de laatste zes maanden.

 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen

binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke

waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

13.    Toepasselijk recht

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

14.    Geschillen

 

Alle geschillen die tussen het bureau en de opdrachtgever mochten ontstaan

met betrekking tot de opdracht, zullen worden beslecht door arbitrage door één

of – indien één der partijen de wens daartoe binnen één maand nadat het geschil

is ontstaan, heeft kenbaar gemaakt – drie arbiters, in onderling overleg te benoemen.

 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de ar-

biters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel,

die na de partijen hebben gehoord, de arbiter(s) zal benoemen. De arbiter(s)

zal (zullen) als goede man(nen) / vrouw(en) naar redelijkheid oordelen en ook in hun

beslissing bepalen in welke verhouding de kosten tussen partijen dienen te worden gedragen

akelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgeversen van goed